Введите слова для поиска

Аудиокниги

Максуд Ибрагимбеков. “1001-я ночь войны”. Аудиокнига

1001-я ночь войны

Во время войны героизм может проявляться не только на поле боя. И для того, чтоб проявить не важны физические данные. Гораздо важнее сила духа и благородство. Скромные школьный учитель, признанный непригодным для отправки на фронт, остался в тылу, но проявил свой героизм. Вопреки всем тяготам военного времени и семейными неурядицам, ему удается противостоять искушению, не поддаться, не продаться, остаться верным своим принципам. Это история сложного морального выбора, стоящего перед взрослым человеком, а также – история детей, которым пришлось повзрослеть раньше времени. В весьма небольшом по объему произведении Максуду Ибрагимбекову удалось затронуть множество проблем, описать множество судеб и переплести несколько сюжетных линий.

Müharibənin 1001-ci günü

Müharibə vaxtı adam təkcə döyüş meydanında qəhrəmanlıq göstərmir. Üstəlik, bunun üçün fiziki imkanlar da bir o qədər vacib deyil. Burada əsas olan sarsılmaz ruh və cəsarətdir. Sağlamlığına görə cəbhəyə getməyə yararsız hesab edilən sadə məktəb müəllimi arxa cəbhədə qalsa da, qəhrəmanlıq göstərə bilir. Müharibə dövrünün bütün çətinliklərinə, ailədaxili münaqişələrə baxmayaraq, tamahına qalib gəlir, yenilmir, onu satın ala bilmirlər, o öz prinsiplərinə sona qədər sadiq qalır. Bu, yaşlı bir adamın qarşısında dayanan çətin mənəvi seçimlərdən bəhs edən, eyni zamanda vaxtından əvvəl böyüyən uşaqların həyatından danışan hekayətdir. Həcminə görə çox da böyük olmayan əsərdə Maqsud İbrahimbəyov bir sıra problemlərə toxunur, xeyli sayda insan taleyinə işıq tutur və öz fikirlərini paralel olaraq bir neçə süjet xətti ilə çatdıra bilir.

The 1001st night of the war

During the war, heroism can be demonstrated not only on the battlefield. And physical strength is not necessarily important. Much more important are the strength of mind and nobility. A modest schoolteacher, declared unfit to be sent to the frontline, remained in the rear but showed his heroism nonetheless. Despite all the hardships of wartime and family troubles, he manages to resist temptation, not to succumb, not to bend, and to remain true to his principles. This is the story of a difficult moral choice facing an adult, and also the story of children who had to grow up ahead of time. In this very small piece of work, Magsud Ibrahimbeyov managed to touch upon many problems, describe many destinies and intertwine several storylines.

 

 

Максуд Ибрагимбеков. “Фисташковое дерево”. Аудиокнига

Фисташковое дерево

Война изменила жизнь маленького бакинского двора – по соседству с его обитателями поселилась тревога, страх, неизвестность… И незнакомая женщина, новая соседка, которая на первый взгляд, никому не нравится. Но чуткость, доброта и умение сопереживать выдержат даже самые серьезные испытания. Выдержат войну и непонимания и могут понять, простить и принять «чужака». Повествование ведется от лица ребенка, что позволяет взглянуть на происходящее сквозь незамутненную взрослым опытом оптику, а также превращает этот рассказ – в историю взросления на фоне трагических и важных исторических событий.

Püstə ağacı

Müharibə Bakıdakı balaca məhəllələrin birində həyatı dəyişib – sakinlər arasında təşviş, qorxu, qeyri-müəyyənlik hökm sürür… Və bir də ilk baxışdan heç kəsin ürəyinə yatmayan təzə qonşu – yad qadın. Lakin həssaslıq, xeyirxahlıq, başqasının dərdinə şərik olmaq kimi insani hisslər ən çətin sınaqlardan belə mətanətlə çıxır. Müharibəyə, ətrafda baş verən anlaşılmaz hadisələrə tab gətirə bilsələr, o zaman “yad qadını” da anlaya, bağışlaya və qəbul edə bilərlər. Əsər uşağın dili ilə təqdim olunur və bu, hadisələrə böyüklərin həyat təcrübəsindən çıxış etməyə, onu faciəli, mühüm tarixi məqamlar fonunda qabartmağa imkan verir.

A pistachio tree

The war has changed the life of a small Baku neighborhood – anxiety, fear and uncertainty settled right next to its inhabitants … And an unfamiliar woman, a new neighbor who no-one likes at first glance. But sensitivity, kindness and the ability to empathize can withstand even the most serious ordeals. They can endure war and misunderstandings. They can understand, forgive and accept the “stranger”. The story is told from the perspective of a child, which allows you to look at what is happening through the eyes unclouded by adult experience, and also turns this story into a narrative of growing up against the backdrop of tragic and important historical events.

 

 

Максуд Ибрагимбеков. “Наша с тимкой нефть”. Аудиокнига

Наша с Тимкой нефть

Двое друзей были в восторге, обнаружив пещеру, сулящую столько увлекательных игр и приключений. Но они и подумать не могли, что пещера эта таит в себе еще и настоящее сокровище – нефть. И вот теперь перед мальчишками стоит нелегкий выбор – рассказать о новом месторождении взрослым, пусть даже это будет означать, что мирной жизни их дачного поселка придет конец, или же скрыть все, предпочтя собственный комфорт интересам целой страны? Каждое слово этого рассказа дышит летним зноем, морем, беззаботностью летних каникул на Абшероне… и ощущением того, что впереди – вся жизнь, со множеством открытий и множеством испытаний, из которых эти ребята смогут найти достойный выход.

Timkayla bizim neftimiz

İki dost onlara maraqlı macəralar və yeni oyunlar fikirləşmək üçün imkanlar verən mağaranı tapanda sevincdən yerə-göyə sığmırdı. Heç ağıllarına da gəlməzdi ki, bu mağarının içində əsl xəzinə – neft gizlənir. Budur, yeniyetmələr çətin seçim qarşısında qalıblar – sakini olduqları qəsəbənin dinc həyatına son qoya biləcək xəbəri açıb böyüklərə desinlər, yoxsa öz rahatlıqlarını, əyləncələrini bütün ölkənin maraqlarından üstün tutub sussunlar? Bu hekayənin hər kəlməsi yay bürküsü ilə, dənizlə, Abşeronda keçən qayğısız yay tətili ilə nəfəs alır… Bir də həyatın bütünlüklə hələ qarşıda olduğundan, bu uşaqların gələcəkdə müxtəlif sınaqlardan keçəcəklərindən, neçə-neçə maraqlı kəşfə imza atacaqlarından və bu sınaqlardan ləyaqətlə çıxacaqlarından xəbər verir.

My and Timka’s oil

Two friends were delighted to discover a cave that promised so many exciting games and adventures. Little did they know that this cave also contained a real treasure – oil. So the boys are faced with a difficult choice – either to tell adults about the new deposit even if it would mean an end to peaceful life of their settlement or to hide everything, preferring their own comfort to the interests of the whole country. Every single word of this story breathes with summer heat, the sea, carefree summer vacations in Absheron … and the feeling that the whole life is ahead, with many discoveries and trials from which these guys will be able to find a worthy way out.

 

 

Максуд Ибрагимбеков. “Последняя ночь детства”. Аудиокнига

Последняя ночь детства

Как и во многих других своих произведениях, в этом рассказе Максуд Ибрагимбеков также затрагивает тему взросления и первые уроки морали, которые преподносит подросткам жизнь. Метафорический путь через кладбище, преодолеть который сложно, но нужно, становится для главного героя рассказа дорогой к своему я, к первому осознанию того, что хорошо, а что плохо, каким должен быть человек, чтобы иметь право называться человеком. В этом рассказе царит та самая неповторимая атмосфера Абшеронского лета, которую с таким мастерством умел передавать Максуд Ибрагимбеков. Солнечный жар и солёный ветер, плеск волн, разбивающихся о прибрежные скалы, аромат свежего хлеба из пекарни… и взрослые драмы, невольным участником которых становится мальчишка, от лица которого и ведется повествование.

Uşaqlığın son gecəsi

Əksər əsərlərində olduğu kimi bu hekayəsində də Maqsud İbrahimbəyov tez böyümək istəyən yeniyetmələrə, həyatın onlara öyrətdiyi ilkin mənəvi dəyərlərə toxunur. Qəbiristandan keçən metaforik yolu qət etmək çətindir, lakin onu keçmək lazımdır və bu yol onu keçən qəhrəmanın mənliyini, nəyin yaxşı, nəyin pis olduğu ilə bağlı ilk təsəvvürlərini formalaşdırır, insanın insan adı qazanmaq hüququ üçün mənəvi dəyərləri necə dərk etməli olduğunu ortaya qoyur. Hekayədə Maqsud İbrahimbəyovun ustalıqla təsvir edə bildiyi Abşeronun təkrarsız yay ab-havası hökm sürür. Qızmar günəşin yandırıcı şəfəqləri, isti külək, sahildəki qayalara çırpılan dəlisov dalğalar, sobadan çıxan isti çörəyin qoxusu… bir də əsərin baş qəhrəmanının – yeniyetmə oğlanın böyüklərin qurduğu dramatik hadisələrdə qeyri-iradi iştirakçıya çevrilməsi.

Last night of childhood

As is the case with many of his other works, in this story Magsud Ibrahimbeyov touches upon the theme of growing up and first moral lessons life teaches teenagers. The metaphorical path through the cemetery, which is difficult to overcome but necessary, becomes for the protagonist of the story the road to his own self, to the first realization of what is good and what is bad, to what a person should be like to have the right to be called a person. Magsud Ibrahimbeyov managed to skillfully convey the unique atmosphere of the Absheron summer, which runs through this story. The heat of the sun and the salty wind, the splashing of waves against coastal rocks, the aroma of fresh bread from the bakery… and adult dramas, in which a boy on whose behalf the story is being told becomes an involuntary participant.